Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej lekcí klavíru v Piano School Prague s.r.o.

Milí milovníci hudby a klavíru,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro lekcí individuální výuky hry na klavír a skupinové výuky hudební nauky v Piano School Prague s.r.o. (dále už jen Piano School Prague). Na webových stránkách www.pianoschoolprague.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš již přečetli podrobnosti o vámi vybraných výukových lekcích. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si zakoupíte kurz hry na klavír nebo kurz hudební nauky v naší škole. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Při objednávce klavírních lekcí projevujete souhlas v rámci e-mailové objednávky. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro poskytování výukových lekcí hry na klavír v Piano School Prague (dále jen „výukové lekce“ nebo „služby“).

Samotné objednávky výukových lekcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o Piano School Prague s.r.o.
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a výukových lekcí a jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou dodány produkty a služby?
VI. Odstoupení od Smlouvy
VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
VIII. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PIANO SCHOOL PRAGUE s.r.o.

zastoupeném jednatelkou MgA. Evou Lorenc, Ph.D.
na základě plné moci ze dne 1.6.2020 jedná jménem společnosti v plném rozsahu také Bc. Štěpán Lorenc
IČ: 06745172
Sídlo: Kralická 1082/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
Provozovna: Blanická 845/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis do obchodního rejstříku proveden 8. 1. 2018 zapsaný zapsaný v obchodním rejstříku C 288166 u Městského soudu v Praze.
Je plátce DPH od 1. 11. 2019.
E-mail: info@pianoschoolprague.cz
Telefon: +420 739 119 582
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.
Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
Tyto VOP se rovněž vztahují na následující dceřiné společnosti, zastoupené jednateli MgA. Evou Lorenc, Ph.D. a Bc. Štěpánem Lorencem:
Piano School Prague One s.r.o., IČO: 09390570
Piano School Prague Two s.r.o., IČO: 09390596
Piano School Prague Three s.r.o., IČO: 09390626

V dalším textu vystupuje Piano School Prague už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ / KLIENT?
Klientem je ten, kdo se mnou uzavře smlouvu o poskytování výukových lekcí, tedy poskytování služeb. Pro zjednodušení dále používám pojem „Kupující“.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si produkty nebo služby koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na poskytování výukových lekcí je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní i s využitím e-mailové komunikace je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena nabídkou a jejím přijetím v e-mailové či telefonické komunikaci (v případě výukových lekcí) a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Výukové lekce objednáváte vyplněním nezávazné objednávky na webovém rozhraní a poté vás kontaktujeme buď emailem nebo telefonicky a následně na e-mail vámi sdělený zašleme konkrétní nabídku výukových lekcí.

a) POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených hudebních kurzů, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Pokud budete mít doplňující dotazy, určitě nás kontaktujte ještě před odesláním objednávky a vše potřebné objasníme. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili a vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

b) OBJEDNÁNÍ VÝUKOVÝCH LEKCÍ. Na základě vámi zaslané nezávazné objednávky (tj. vaší poptávky), případně další upřesňující komunikace vám e-mailem pošleme nabídku konkrétních výukových lekcí, přílohou e-mailu bude i text těchto VOP. Pokud si z této nabídky vyberete výukové lekce, potvrdíte nám to zasláním e-mailové zprávy na můj e-mail uvedený v článku I. těchto VOP. Doručením tohoto e-mailu, kterým vyjadřujete i souhlas se zaslanými VOP, je mezi námi Smlouva uzavřena.

c) Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

d) Úvodní lekce.

  • Pokud se na základě vzájemné domluvy s námi objednáte na úvodní lekci, pošleme Vám na Váš email fakturu a text těchto VOP. Termín úvodní lekce je považován za závazný pro obě strany.
  • Úvodní lekce musí být uhrazena nejpozději v den jejího konání. V případě zrušení úvodní lekce méně než 24 hodin dopředu je účtováno 100 % z její ceny.
  • Pokud se z úvodní lekce omluvíte více než 24 hodin dopředu a požádáte o přesunutí na jiný termín, je třeba nový termín absolvovat nejpozději do 7 dnů od původně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiníte, bude Vám vystaven dobropis a termín lekce bude nabídnut našim dalším zájemcům o výuku.
  • Po úvodní lekci vás kontaktujeme, abychom závazně potvrdili váš zájem přihlásit do pravidelné výuky hry na klavír v naší škole. Pokud potvrdíte váš zájem, zašleme vám přihlášku a s lektorem se domluvíte na zajištění nástroje pro domácí cvičení.
  • Registrace a nástup do pravidelné výuky je nutný nejpozději do 14 dnů od úvodní lekce, déle vám místo držet nemůžeme. Pokud do 14 dnů nenastoupíte, nabízíme volný termín dalším zájemcům.

e) Přihlášení na další školní rok

  • Stávající studenti: Pro studenty, kteří jsou na konci školního roku našimi studenty, rozesíláme v průběhu měsíce července emailem přihlášku na následující školní rok. Závazné přihlášení je podmíněno uhrazením rezervačního poplatku ve výši 1000 Kč, který bude při nástupu do výuky v novém školním roce opět odečten z první faktury. Rezervační poplatek je nevratný. Nástup do výuky v novém školném roce je nutný vždy nejpozději do 11. 9. daného školního roku. V případě, že student do výuky nenastoupí, a nebude s námi nijak v kontaktu ohledně nástupu do výuky, rezervace propadá a není možné požadovat náhradu. Uvolněný termín nabídneme dalším našim zájemcům.
  • Noví studenti: Pro zájemce, kteří k nám do školy ještě nedochází a mají zájem o výuku od nového školního roku rozesíláme nabídku volných termínů v rozvrhu našich lektorů pravidelně emailem nebo je kontaktujeme telefonicky na základě poptávky vytvořené vyplněním nezávazné přihlášky na našich webových stránkách.

f) SKUPINOVÉ KURZY HUDEBNÍ NAUKY. Nabízené kurzy hudební nauky najdete na našem webovém rozhraní včetně popisu, co od nich můžete očekávat, pro koho jsou určeny i ceny. Kurz objednáte vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách, po uhrazení objednávky budete mít místo v kurzu závazně rezervované. Objednávku můžete učinit taktéž e-mailem, v tom případě vám pošleme nabídku kurzů hudební nauky, přílohou e-mailu bude i text těchto VOP. Pokud si z této nabídky vyberete, potvrdíte nám to zasláním e-mailové zprávy na e-mail uvedený v článku I. těchto VOP. Doručením tohoto e-mailu, kterým vyjadřujete i souhlas se zaslanými VOP, je mezi námi Smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB
Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Piano School Prague s.r.o. je plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (u výukových lekcí v sekci ceník je uvedena cena pro daný školní rok). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo e-mailu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt a službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt a službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY
Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na bankovní účet školy; pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky, v případě již dohodnutého termínu první lekce nebo úvodní lekce je cena splatná nejpozději v den konání této lekce. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet školy. U výukových lekcí však vždy musí být cena uhrazena před započetím lekce. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře. Rozdělení ceny za klavírní kurz za jedno pololetní na 2 splátky je možné po osobní předchozí domluvě s vedením školy.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU DODÁNY PRODUKTY A SLUŽBY?

ZPŮSOB DODÁNÍ LEKCÍ A FORMA NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ
Výukové lekce budou probíhat dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat výukovou lekci za podmínky řádné úhrady celé ceny. V případě koupě výukových lekcí na stanovené předplatné období nelze nevyčerpané lekce převádět do dalších období. V případě, že z důvodů, které nejsou na naší straně, tj. např. státní svátky nebo vaše nemoc i bez důvodu nevyčerpáte všechny výukové lekce v daném předplatném období, můžeme se dohodnout na náhradní lekci za maximálně 3 nevyčerpané lekce v daném období (pololetí). Pokud budete chtít tuto možnost využít, kontaktujte nás nebo přímo vašeho lektora a budou vám nabídnuty dva možné termíny náhradní lekce. Náhradní termíny budou stanoveny v daném předplatném období, dle možností klavírního školy a lektorů, tedy mimo obvyklý čas vašich lekcí, a to v případě nutnosti i o víkendu. Pokud si ani jeden z náhradních termínů nezvolíte, nejsme povinni vám zajistit ještě jiný termín náhradní lekce a lekce tak „propadá“. Stejně tak to platí pro případ, kdy z důvodu nemoci lektora nebo obdobných vážných důvodů nebude možné realizovat vaši běžnou lekci a vy si nevyberete ani jeden ze dvou náhradních termínů, které vám naše škola nebo lektor nabídne. Absence na straně lektora se nahrazuje vždy, je řešena buď nahrazením výukových lekcí v jiném termínu po vzájemné domluvě mezi lektorem a vámi, anebo škola zajistí suplování jiným lektorem.

DOČASNÝ PŘECHOD NA ONLINE VÝUKU V DOBĚ UZÁVĚRKY KVŮLI PANDEMII COVID-19

Pokud je živá výuka v naší škole omezena nebo zcela přerušena kvůli státním opatřením týkající se pandemie covid 19, veškerá výuka se přenáší do online formy. Naši lektoři jsou vyškoleni v tom, aby skrze online výuku poskytovali stejnou úroveň klavírího vzdělávání, jako při živé výuce.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE
Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí lekci jsou určeny pouze pro účely výuky jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VÝUKOVÝCH LEKCÍ
Kupující je v celém průběhu lekce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník lekce je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším osobám jeho jednáním, a za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání lekce.

MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI
Kupující jsou povinni při účasti na lekcích nenarušovat jejich průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti na výukové lekci či její části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh lekce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh lekce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ
Přihlášením na výukové lekce a zaplacením jejich ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu lekcí (zejména však ze společných koncertů a obdobných akcí) byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu sídla naší školy či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

KLAVÍRNÍ LEKCE:
V případě, že se dané lekce klavíru nemůžete nebo nechcete zúčastnit, oznamte to prosím nejméně 24 hodin předem lektorovi, případně zašlete email na info@pianoschoolprague.cz nebo pošlete SMS zprávu nebo zavolejte na telefonní kontakt uvedený v čl. I. těchto VOP. Pokud půjde o maximálně 3 absence na lekcích v daném předplatném (výukovém) období (pololetí), je možné domluvit náhradní lekci způsobem uvedeným v bodě 1 tohoto článku.

Pokud svoji neúčast neoznámíte nejméně 24 hodin předem, je výuková lekce považována za absolvovanou. Podle § 1837 písm. j) NOZ nelze od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodů (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění).

Přesto vám nabízíme nad rámec zákona garanci vrácení peněz a máte možnost od Smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření odstoupit a vrátíme vám 50% ceny lekcí, které ještě nebyly v uvedené lhůtě vámi absolvované.

KURZY HUDEBNÍ NAUKY
Absence na kurzech hudební nauky je možné nahradit formou účasti v paralelní skupině u kurzů pro děti. Absence v kurzu pro dospělé nahrazovány nejsou. Absence ze strany lektorky budou nahrazeny v náhradním termínu. Kurzovné je splatné předem a je nevratné, v případě absencí není možné požadovat finanční náhradu.

Podle § 1837 písm. j) NOZ nelze od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodů (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění). I zde vám nabízíme nad rámec zákona garanci vrácení peněz a máte možnost od Smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření odstoupit a vrátíme vám 50% ceny lekcí, které ještě nebyly v uvedené lhůtě vámi absolvované.

FIREMNÍ PRODUKTY
Pokud si zakoupíte naše tričko nebo bavlněnou tašku na noty, neprané a nenošené zboží je možné vrátit do 14 dnů buď osobním doručením do Piano School Prague na adresu Blanická 9, Praha 2, 120 00 a to předáním buď vedení školy nebo našim lektorům po předchozí telefonické či emailové domluvě, anebo zasláním na vlastní náklady na adresu Kralická 18, Praha 10, 100 00. Peníze vám budou vráceny bankovním převodem na základě opravného daňového dokladu, který vám vystavíme.

Jak vy jako Kupující, tak Piano School Prague jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese na emailu info@pianoschoolprague.cz.

Piano School Prague podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi Piano School Prague jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu PDF i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky klavírních lekcí, a je možné si ji přečíst také před odesláním objednávky v patičce webových stránek www.pianoschoolprague.cz.

Tyto VOP jsou účinné od 10. 8. 2020.